ضوابط و مقررات مهم بازاریابی شبکه ای
به منظور آشنایی با برخی ضوابط و مقررات بازاریابی شبکه‌ای و جلوگیری از تضییع حقوق بازاریابان، موارد زیر جهت اطلاع بازاریابان اعلام می‌کردد: